O nás

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb vznikla z potreby riešiť situáciu pacientov so zriedkavými chorobami (ZCH) na Slovensku. Keďže pre pacientov so ZCH nie je zatiaľ na Slovensku vytvorená žiadna koncepcia zdravotnej starostlivosti, stretávajú sa pacienti s problémami, ktoré vyplývajú aj z nedostatku odborníkov na ZCH, ale aj nedostatku informácií o chorobe, možnostiach liečby a terapie. Diagnostika trvá niekedy aj pár rokov.

Vzniku Aliancie ZCH predchádzali stretnutia zástupcov organizácií DebRA SR, Slovenský pacient a neskôr Slovenskej Asociácie Cystickej Fibrózy. Po oslovení zástupcov pacientskych organizácií so zriedkavými chorobami na Slovensku s dotazníkom o spolupráci a predstavách členov o činnosti sme zistili väčšinový záujem zo strany týchto organizácií a zadefinovali sme ciele a spôsoby ako ich dosiahnuť. Nadviazali sme spoluprácu s pracovnou skupinou, vytvorenou MZ SR, ktorá začala pracovať na Národnej stratégii pre zriedkavé choroby, s následným cieľom, vytvoriť Národný plán v oblasti ZCH na Slovensku. Po registrácii Aliancie ZCH na MV SR dňa 12.12.2011 sme začiatkom februára 2012 na ustanovujúcom stretnutí zvolili orgány Aliancie ZCH a dohodli sa na ďalších aktivitách spolu s 12 pacientskymi organizáciami, ktoré zastupujú pacientov so zriedkavými chorobami na Slovensku.

Charakteristika zriedkavých chorôb:
Za zriedkavé choroby (ZCH) sú  považované choroby s výskytom nie viac ako 5 chorých na 10 000 obyvateľov. ZCH sú podľa EÚ definované ako život ohrozujúce alebo chronicky invalidizujúce ochorenia. V súčasnosti je známych 6 000 až 8 000 zriedkavých ochorení, ktoré počas života postihujú približne 5 % populácie, čo v EÚ predstavuje 27 – 36 miliónov ľudí.  Prejavy ochorenia môžu vyústiť do trvalej invalidity až smrti pacienta. Na Slovensku podľa tejto štatistiky trpí zriedkavým ochorením 275 000 300 000 ľudí.

Poslaním Aliancie ZCH je:
● trvale zlepšovať zdravotné a sociálne podmienky života ľudí so zriedkavými chorobami (ďalej len ZCH) a ich rodinných príslušníkov. Ochraňovať ich práva a potreby a podporovať integráciu rodín so ZCH do spoločnosti.
● zvyšovať kvalitu života jedincov so zriedkavými chorobami. Aliancia ZCH je vlastne združením pacientskych organizácií zastupujúcich pacientov so zriedkavými chorobami (ZCH) a jednotlivých pacientov, ktorí trpia niektorým zo zriedkavých ochorení.

Cieľom činnosti Aliancie ZCH je:
● byť jednotným hlasom na poli ZCH na Slovensku
● presadzovať a hájiť ich pacientov so ZCH
● zabezpečovať ich informovanosť pacientov so ZCH
● spolupracovať s vládnymi a krajskými úradmi, zdravotnými
a sociálnymi inštitúciami aj s organizáciami zdravotne postihnutých

Spolupracujeme s organizáciami najmä v nasledovných oblastiach:
aktivizovanie a spravodlivé dodržiavanie základných pravidiel liečby všetkých jedincov so ZCH v súlade s medzinárodne uznávanými postupmi a dokumentmi EÚ s maximálnym využívaním najnovších poznatkov súčasnej medicíny
šírenie všeobecného povedomia, nových poznatkov o ZCH a živote s nimi za účelom zvýšenia porozumenia širokej verejnosti
poskytovanie konzultačných a poradenských služieb súvisiacich s týmito chorobami
medializovanie problematiky ZCH a organizovanie informačných, propagačných, fundraisingových a benefičných podujatí
vyvíjanie publikačnej činnosti (vydávanie časopisov, bulletinov, brožúr, kníh, letákov, plagátov, atď.)
organizovanie prednášok, vzdelávacích a osvetových akcií
podporovanie regionálnej, národnej a medzinárodnej výmeny skúseností medzi odborníkmi a aktivistami
zastupovanie slovenskej komunity ZCH v medzinárodných organizáciách (EURORDIS)
vytváranie registrov pacientov so ZCH na Slovensku s cieľom následného zapojenia sa do medzinárodného registra ZCH
• pri realizácii svojho poslania spolupracovať s MZ SR a ostatnými relevantnými inštitúciami
pripomienkovanie pripravovaných zákonov zo strany MZ SR

Aktivity a projekty


– konferencie  ECRD 2012- 2018
– účasť pri koordinácii príprav Národných plánov členských štátov EÚ
– práca v skupine pripravujúcej Národnú konferenciu o ZCH
– členstvo v EURORDIS
– sprostredkovanie informácií  z EÚ

Encyklopédia ZCH
Pripravuje sa pod odbornou garanciou národného koordinátora Orphanet Slovakia a v spolupráci s viacerými subjektmi, vrátane  našich členských pacientskych organizácií. V jednej časti bude odborný popis ZCH a v druhej diagnostika a symptómy ZCH. Zároveň v nej budú uvedené kontakty na jednotlivé pacientske organizácie, ktoré zastupujú pacientov so ZCH. Príručka by mala byť nápomocná pediatrom a všeobecným lekárom pri rýchlejšom diagnostikovaní ZCH.

Národná  konferencia o ZCH
Vzhľadom k záväzku Slovenska vytvoriť Národnú stratégiu pre ZCH do konca roka 2013 je výraznou podporou a šírením povedomia o ZCH zorganizovanie Národnej konferencie so zahraničnou účasťou,  v úzkej spolupráci, podpore a asistencie  EURORDIS ( európskej organizácie, ktorá združuje asociácie so ZCH).

Medializácia témy ZCH
– Web stránka – www.sazch.sk – poradňa, články, blogy, linky, sociálne médiá
– Newsletter Minorit – 4x ročne
– Rare Disease Day ( Deň zriedkavých ochorení), ktorý je stanovený na posledný februárový deň – 28. 2.
– Spolupráca s médiami – MedMedia, Infopacient, Slovenský pacient.sk, Liekysiroty.sk, Lekárnické  Listy…
– Tlačové konferencie (Okrúhly stôl – Lieky siroty, Otvorený list k stavu zdravotníctva v SR)
– 1.slovenská konferencia o zriedkavých chorobách – aktívna účasť na konferencii s prednáškou o vzniku a poslaní Aliancie ZCH

Aktivity podporujúce prijatie Národného plánu rozvoja starostlivosti o pacientov so ZCH
– stretnutia na MZ SR – workshop (Výzva pre zdravotníctvo v Európe)
– spolupráca a koordinácia činnosti s hlavným odborníkom pre genetiku MUDr. F. Cisarikom, CSc. a zároveň zástupcom EUCERD (The European Union Committee of Experts on Rare Diseases) pre Slovensko
– medzirezortné pripomienkovanie Národnej stratégie pre ZCH
– spolupráca v pracovnej skupine vytvorenej MZ SR pre zriedkavé choroby

Aktivity zastrešujúce organizácie so ZCH
– systematická práca s pacientskymi organizáciami (PO) a synergia činnosti
– vzdelávanie pacientskych organizácií  (Banská Bystrica)
– aktivity a novinky PO v newsletteri Minorit
– prenášanie požiadaviek PO na dotknuté orgány
– medializácia príbehov a problémov pacientov jednotlivých PO

Sprostredkovanie zdrav. starostlivosti v zmysle dokumentov EÚ:
1. smernica európskeho parlamentu a rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
2. odporúčanie rady z 8. Júna 2009 o činnosti v oblasti zriedkavých chorôb (2009 /C151/02)

Členské organizácie Aliancie ZCH

1. Asociácia Marfanovho syndrómu

2. DebRA SR

3. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

4. Priatelia slaných detí, o. z.

5. Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy

6. Spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe

7. Slovenská spoločnosť pre Spina Bifida a Hydrocefalus (SBaH)

8. Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek – EBMT.SK

9. ZOGO – združenie ojedinelých genetických ochorení

10. Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou (ZPPH)

11. Združenie PKU

12. ASTUS, o. z.

13. Neónka, o. z.

14. Klub CF

15. Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik

16. Slovenská myelómová spoločnosť (SMyS)

17. Naše Motýliky, o. z.

18. Asociácia POLIO V SR

19. Združenie Prader-Williho Syndrómu (PWS)

20. Klub Čiernych Kostí pri Lige proti reumatizmu SR

21. CDKL 5 Slovakia

22. Palčekovia

23. Lymfoma a Leukémia Slovensko, o. z.

24. Výnimočná tvár, o. z.

25. Asociácia Vaskulárnych Kompresívnych Syndrómov a Ehlers-Danlos

26. Angelman Slovakia

27. Združenie Addisonikov Slovenska 

28. Úsmev pre Mary, o. z.

 

 

SAZCH je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane

Naše údaje prijímateľa 2% z daní:

Názov: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Sídlo: Kollárova 11, 902 01 Pezinok
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42258073

Užitočné linky k 2% a všetky tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

 

TLAČIVO NÁJDETE TU

DAROVACIA ZMLUVA

 

Máte záujem nás podporiť ? Stiahnite si darovaciu zmluvu, vyplňte ju a odošlite ku nám na adresu.

 

Sídlo

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (Aliancia ZCH)

Kollárova 11 902 01 Pezinok

Firemné údaje

IČO: 42258073
DIČ: 2023609434

Bankové spojenie

Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 2985850358/0200
IBAN: SK9702000000002985850358 BIC: SUBASKBX

Stanovy

Členská prihláška