Fibromyalgia

Čo je to fibromyalgia?

Fibromyalgia je zriedkavé ochorenie, sprevádzané chronickou bolesťou viacerých častí tela, poruchami spánku a únavou. Postihuje 2% až 4% populácie, z čoho sú vo väčšej miere postihnuté ženy. Na mechanizme ochorenia sa podieľa zosilnenie periférnych senzorických signálov. Fibromyalgia má rôzne symptómy, ktoré sťažujú jej presné zadefinovanie. Často sa prekrýva inými poruchami, ktoré nesú podobné alebo rovnaké príznaky. Taktiež môže koexistovať s inými klinickými stavmi – ako je napríklad chronický únavový syndróm.

Aké sú príčiny fibromyalgie?

Príčiny vzniku fibromyalgie nie sú doposiaľ objasnené. Predpokladá sa, že pacient má určitú genetickú predispozíciu (polygénový typ dedičnosti). Ako spúšťač funguje fyzická alebo emocionálna trauma, alebo sa ochorenie vyvíja pomaly v priebehu rokov. Ide o o polymorfizmus génov v serotonínergnom, dopamínergnom a katecholamínergnom systéme. Tieto polymorfizmy sa následne podieľajú na ďalších poruchách spojených s únavou, s poruchami spánku a zmenami nálad, ktoré môžu ovplyvniť vnímanie bolesti.

Medzi jednu z možných príčin vzniku je zvýšená hladina substancie P v mozgovomiešnom moku pacienta. Substancia P je prenášač signálov v centrálnom nervovom systéme, ktorý sa uplatňuje pri vnímaní bolesti.

Naopak hladiny iných prenášačov signálov v nervovom systéme serotonínu, dopamínu, noradrenalínu a hormónu kortizolu sú znížené. Podieľajú na procesoch spojených nielen s vnímaním bolesti ale aj spánkom a zmenami nálad.

Ďalšími príčinami vzniku by mohli byť nízke hladiny rastového hormónu, čo ovplyvňuje hladiny viacerých mediátorov (prenášačov) (leptín, neuropeptid Y, IGF-1). IGF-1 (inzulínu-podobný rastový faktor 1 alebo somatomedín C) sa podieľa na raste svalov a vývine kostí. Taktiež zvýšená aktivita sympatikového, vôľou neovládaného, systému alebo zníženie prietoku krvi v určitých častiach mozgu, hlavne talamu (časť medzimozgu). Pri menšom prietoku krvi talamom dochádza k zníženiu prahu bolesti.

Aké sú klinické príznaky fibromyalgie

Medzi tri základné symptómy fibromyalgie, ktoré sa vyskytujú u každého pacienta, zaraďujeme bolesť, únavu a poruchy spánku. K ďalším základným znakom patrí bolesť vyvolaná nebolestivými podnetmi (alodýnia) a zvýšená citlivosť na normálne bolestivé podnety, ako sú tlak a teplo (hyperalgézia). Bolesť je charakterizovaná ako bodavá, pulzujúca, šklbavá a ako bolesť hlbokého svalstva. Sprievodnými znakmi sú mravčenie a pálenie. Pacienti s fibromyalgiou nachádzajú malé bolestivé hrčky podkožného tukového tkaniva. Veľa z nich pociťuje aj nedostatok energie a vyčerpanie, čo je spôsobené častými poruchami spánku. Spánok býva často prerušovaný, neuspokojivý a ľahký.

Príznaky sú u jednotlivcov ovplyvnené genetickou predispozíciou a faktormi prostredia. Za posledné roky boli objasnené enviromentálne faktory, ktoré fungujú ako spúšťače fibromyalgie. Tieto faktory zväčša pôsobia ako stresory a spôsobujú dysreguláciu nociceptívneho systému – systému zodpovedného za vnímanie bolesti. Príznaky sa zhoršujú aj počas chladného počasia, po zlom spánku, po vystavení fyzickému a psychickému stresu.

Rozlišujeme dve skupiny pacientov. Prvú skupinu tvoria pacienti s depresiami a úzkosťou, a druhou skupinou sú pacienti bez sprievodných depresívnych stavov. Prvá skupina pacientov má menšiu kontrolu nad bolesťami, naopak druhá bolesť zvláda lepšie.

Ako sa diagnostikuje fibromyalgia?

Povaha symptómov sťažuje presnú definíciu a diagnostiku fibromyalgie. Podozrenie na fibromyalgiu vzniká na základe kombinácie rozsiahlych dlhotrvajúcich bolestí, únavy a porúch spánku. V diagnostike fibromyalgie zohráva dôležitú úlohu osobná, rodinná a sociálna anamnéza. Fibromyalgia sa nedá diagnostikovať laboratórnymi testami, ani rádiologickým vyšetrením. Stanovenie diagnózy býva zdĺhavé kvôli nedostatku informácií o ochorení.

Na diagnostiku boli navrhnuté a zavedené niekoľké kritéria, ktoré sa v priebehu rokov menili a dopĺňali. V klinickej praxi na určenie diagnózy, lekárom pomáhajú upravené diagnostické kritériá fibromyalgie z roku 1990 (upravené v roku 2010) alebo kritéria AAPT (ACTTION-American Pain Society Pain Taxonomy).

Ako sa lieči fibromyalgia?

Terapia je sťažená neznalosťou príčiny ochorenia. Neexistuje jeden liek, ktorý by ovplyvnil všetky symptómy ochorenia. Liečba je komplexná a zahŕňa vzdelávanie pacientov, zmiernenie symptómov, pravidelnú aeróbnu fyzickú aktivitu, kognitívno-behaviorálnu terapiu a farmakologickú terapiu.

Vo farmakologickej liečbe sa používajú najmä psychofarmaká. Ide predovšetkým o antidepresíva, ktoré majú potvrdené priaznivé účinky na bolesť či svalové uvoľnenie. Tieto lieky pacientom prinášajú zlepšenie bolesti, únavy, spánku ako aj celkovej kvality života.

Benefitom môžu byť aj rôzne alternatívne holistické prístupy ako je akupunktúra, prípadne jóga, tai chi, hydroterapia. Žiadny z alternatívnych prístupov však nemá dostatok dôkazov.

Rôzne druhy akupunktúry, meditatívne pohybové terapie (joga, tai chi), hydroterapia a mnohé iné alternatívne liečebné postupy, nemajú dostatočne preukázanú účinnosť v terapii fribromyalgie.

V rámci predmetu Patológia zriedkavých chorôb spracovali študenti farmácie Karin Babošová a Michal Šuštiak.

Použitá literatúra

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25905317/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24365316/

https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2011/02/11.pdf

SAZCH je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane

Naše údaje prijímateľa 2% z daní:

Názov: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Sídlo: Kollárova 11, 902 01 Pezinok
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42258073

Užitočné linky k 2% a všetky tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

 

TLAČIVO NÁJDETE TU

DAROVACIA ZMLUVA

 

Máte záujem nás podporiť ? Stiahnite si darovaciu zmluvu, vyplňte ju a odošlite ku nám na adresu.

 

Sídlo

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (Aliancia ZCH)

Kollárova 11 902 01 Pezinok

Firemné údaje

IČO: 42258073
DIČ: 2023609434

Bankové spojenie

Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 2985850358/0200
IBAN: SK9702000000002985850358 BIC: SUBASKBX

Stanovy

Členská prihláška