PRVÉ VYUŽITIE FRAGMENTU PROTILÁTOK IMUNOGLOBULÍNU G V LIEČBE GENERALIZOVANEJ MYASTÉNIE GRAVIS

(zdroj foto: gettyimages.com)

Čo je to myasténia gravis?

Myasténia gravis (MG) je autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje nervovosvalové spojenie tzv. nervovosvalovú platničku. Prejavuje sa svalovou slabbosťou a fluktuujúcou únavou. Ochorenie sa väčšinou prejaví akútne alebo subakútne, neskôr je priebeh chronický s relaps remitujúcim priebehom. Ide o autoimunitnú poruchu. Ochorenie sa vyskytuje s prevalenciou 2 na 100 000 obyvateľov, čo ho radí medzi zriedkavé ochorenia(1). Myasténia gravis vzniká u pacientov mladších ako 50 rokov s prevvahou žien.(3, 4)

Aká je etiopatogenéza myasténie gravis?

Hoci MG patrí bezpochyby k najprebádanejším autoimunitným ochoreniam a slúži aj ako model využívaný na vysvetlenie patofyziologických mechanizmov pre iné autoimunitné ochorenia, presná príčina MG nie je úplne objasnená. Predpokladá sa, že je spôsobená kombináciou genetických a environmentálnych faktorov. Autoimunitný proces postupne znižuje kapacitu a funkčnú rezervu receptorov potrebnú pre adekvátny nervovosvalový prenos. Tieto receptory sa nachádzajú na membráne kostrových svalov. Najčastejšie tvorbu autoprotilátok spôsobujú acetylcho – línpozitívne ektopické svalové bunky v týmuse. Predpokladá sa, že porucha prebieha v detskej žľaze týmus, ktorá spúšťa tvorbu protilátok proti acetylcholínovým N receptorom.

Okrem protilátok proti acetylcholínovým receptorom sa pri MG vyskytujú aj iné typy protilátok, ktoré poškodzujú ner vovosvalové spojenie. Ide napríklad o protilátky proti svalovo špecifickej kináze (muscle specific kinase) – antiMusk protilátky. Tieto protilátky narúšajú regenerácie schopnosť nervovosvalových spojení a znižujú denzitu acetylcholínových receptorov. Inhibujú tak komunikáciu medzi nervami a svalmi, blokujú dráhu prenosu signálu, čo vedie k svalovej slabosti a únave. Nami predstavované liečivo Efgartigimod alfa je však striktne určené na liečbu myasténie gravis s protilátkami proti acetylcholinovemu receptoru (6, 8) (Obr. 1).

Ako sa prejavuje myasténia gravis?

Porucha neuromuskulárnej transmisie sa manifestuje myastenickou svalovou slabosťou. Na základe distribúcie postihnutých svalov rozlišujeme okulárnu formu myasténie gravis a generalizovanú formu MG. Obe formy sa líšia svojím klinický obrazom , prognózou ale aj stratégiou liečby. Medzi najčastejšie prejavy MG patrí diplopia, pokles očných viečok a kútikov úst, znížená mimika, dysfágia, slabý hlas, problémy s rozprávaním, dýchavičnosť a slabosť v rukách a a nohách, problémy s chôdzou. Postupne nastupuje kolísavá svalová slabosť a únava, ktoré sú výraznejšie v popoludňajších hodinách a po námahe. U niektorých pacientov sa ochorenie môže prejaviť aj postihnutím dýchacích svalov a bránice, čo môže vyústiť až do myasténickej krízy. Ide o život ohrozujúci stav, kedy je nutné pacienta intubovať a zaistiť umelú pľúcnu ventiláciu(2, 4).

Ako sa lieči myasténia gravis?

Liečbu prvej voľby predstavujú inhibítory acetylcholínesterázy (AChE). Ak je potrebná imunomodulačná liečba používajú sa steroidy alebo nesteroidné imunosupresíva (NSIST napr. azatioprín, metotrexát, cyklosporín, takrolimus, mykofenolát mofetil a cyklofosfamid). Pri refraktérnych formách možno použiť rituximab. Monoklonálna protilátka ekulizumab je indikovaná len na liečbu (AChR-Ab ) pacientov s refraktérnou MG. Iné možnosti liečby, ako je krátkodobá imunitná terapia, plazmaferéza/výmena plazmy (PLEX) alebo intravenózny imunoglobulín (IVIg), sú indikované a používané pri refraktérnej MG a/alebo ťažkých akútnych exacerbáciách, kedy však nemožno použiť efgartigimod alfa.

Celý článok si môžete prečítať tu: Lekárnické listy_06_2023

Tento príspevok do Lekárnických listov vznikol v rámci predmetu Farmakológia zriedkavých chorôb na FaF UK v LS 2022/2023.
Projekt je podporený grantom KEGA  089UK-4/2021.

SAZCH je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane

Naše údaje prijímateľa 2% z daní:

Názov: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Sídlo: Kollárova 11, 902 01 Pezinok
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42258073

Užitočné linky k 2% a všetky tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

 

TLAČIVO NÁJDETE TU

DAROVACIA ZMLUVA

 

Máte záujem nás podporiť ? Stiahnite si darovaciu zmluvu, vyplňte ju a odošlite ku nám na adresu.

 

Sídlo

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (Aliancia ZCH)

Kollárova 11 902 01 Pezinok

Firemné údaje

IČO: 42258073
DIČ: 2023609434

Bankové spojenie

Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 2985850358/0200
IBAN: SK9702000000002985850358 BIC: SUBASKBX

Stanovy

Členská prihláška